CHÙA TÀU

ngôi chùa người hoa - nằm trên đưởng bình giã